ANBI

De Stichting Reeënopvang Twente is sinds 2019 een ANBI instelling. (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Op grond van de ANBI-erkenning zijn wij verplicht een aantal gegevens over onze stichting te verstrekken.

RSIN

De afkorting RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. 

Ons RSIN nummer is 856394336

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Reeënopvang Twente.

 

Dit beleidsplan van de Stichting Reeënopvang Twente is een dynamisch document en zal, indien nodig, worden aangepast aan de actuele situatie.

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:

1.       de opvang –en verzorging van hulpbehoevende reeën en het terugplaatsen van deze dieren in de vrije natuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.       De stichting heeft geen winstoogmerk

Werving en beheer gelden:

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

a.      subsidies en donaties;

b.     verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten;

c.      alle andere baten.

Voorts wordt kleding ingezameld en ingeleverd bij Dierenlot. Hiervoor krijgt de stichting een vergoeding.

Opvang reeën en reekalveren:

De stichting richt zich in eerste instantie tot de opvang van reekalveren. Het meenemen en in bezit hebben van reeën is strafbaar. Daarvoor moet men een speciale ontheffing hebben van het Ministerie.

Alleen als het zeker is dat het kalfje door de moeder is verlaten (bv. omdat de moedergeit  dood is), moet dit reekalf zo snel mogelijk naar een reeënopvangcentrum worden gebracht.

 

Volwassen reeën kunnen worden aangereden in het verkeer. 

Het kan gebeuren dat ze in het water terecht komen en er niet op eigen kracht uit kunnen komen. Denk hierbij aan kanalen met een hoog talud. Ze kunnen bv. ook verstrikt raken in hekken en afrasteringen.

Volwassen reeën worden door de stichting niet zonder meer opgevangen. De ervaring leert dat volwassen reeën die worden binnengebracht bij de stichting meestal een veterinaire behandeling behoeven. Bij verwondingen moet beoordeeld worden of een bezoek aan een dierenarts en / of transport naar een opvangcentrum noodzakelijk is. De stichting kan wel behandelde volwassen reeën in een later stadium opvangen en verzorgen.

Soms is euthanasie de enige mogelijke weg. Het kan ook voorkomen, dat de verwondingen zo licht zijn dat het ree onmiddellijk weer vrijgelaten kan worden.

 

Alle reeën die worden opgevangen en verzorgd door de stichting, zowel volwassen reeën als reekalveren, worden uiteindelijk weer uitgezet in de natuur.

 

Administratieve organisatie:

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris.

De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de penningmeester. Gezien de beperkte omvang van het vermogen is geen accountant ingeschakeld.

 

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen voor hun activiteiten voor de stichting géén beloning.

Kosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, kunnen worden vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Publicatieplicht:

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website:

 

www. stichtingreeenopvangtwente.nl